אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  מדיניות ההחזרים על חוויות לאורחים

  מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות מכתיבה את המדיניות של Airbnb בנוגע להחזרים לאורחים ולמחויבויות של המארחים הקשורות למדיניות זו. היא חלה בנוסף לתנאים ולהגבלות של Airbnb ולתנאים ולהגבלות הנוספים של Airbnb למארחי חוויות, והיא זמינה לאורחים שמזמינים חוויה דרך פלטפורמת Airbnb ונתקלים בבעיה במהלך הנסיעה.

  כל המונחים שמופיעים באותיות רישיות (במקור באנגלית) הם בעלי המשמעות שקיימת בתנאים של Airbnb או בתנאי התשלום, אלא אם כן הוגדר אחרת במסמך זה של מדיניות החזרים לאורחים בחוויות.

  עצם השימוש בפלטפורמת Airbnb כמארחי חוויה או כאורחים בחוויה מעיד שקראתם את מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות, הבנתם אותה והסכמתם לפעול על פיה.

  בעיות שקשורות לנסיעה המזכות בהחזר כספי במסגרת המדיניות

  המצבים הבאים הם "בעיות שקשורות לנסיעה" המזכות בהחזר כספי במסגרת מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות:

  • המארח לא מספק את החוויה שהוזמנה או מגיע באיחור של יותר מ-15 דקות משעת ההתחלה שנקבעה, וכך גורם לאורח לוותר על החוויה.
  • המארח מבצע שינויים מהותיים בחוויה לאחר ההזמנה.
  • החוויה כוללת סכנה בטיחותית או בריאותית שסביר להניח שתשפיע לרעה על השתתפות האורח בחוויה.
  • בחוויות שמתקיימות באופן מקוון, האורח לא יכול להשתתף או שהמארח לא יכול להוביל את החוויה בגלל קשיים טכניים, כולל בעיות חזותיות או בעיות שמע.

  אם Airbnb יקבע שאורח אכן נתקל בבעיה שהתעוררה בנסיעה, Airbnb יעניק לאורח, על פי שיקול דעתו, החזר כספי עד לסכום הכולל המרבי שהאורח שילם עבור החוויה בהתאם למדיניות זו. הסכום של כל החזר כספי ישתנה בהתאם לאופי הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה.

  סטנדרטים מינימליים של איכות, אחריות המארח ופיצוי לאורח

  כמארחים, באחריותכם להבטיח שהחוויה שאתם מפרסמים בפלטפורמה של Airbnb עומדת בסטנדרטים של פלטפורמת החוויות של Airbnb, ולא מציבה בפני האורח בעיות שקשורות לנסיעה. לפני החוויה ובמהלכה, המארחים צריכים להיות זמינים, או לדאוג שצד שלישי יהיה זמין, כדי לנסות לפתור בתום לב כל בעיה שמתגלה אצל האורחים.

  אם (i)‏ Airbnb יקבע שאורח נתקל בבעיה שהתגלתה במהלך נסיעה בקשר לחוויה שפרסמתם, ‏ואם (ii)‏ Airbnb‏‏ יפצה את האורח (עד לסכום התשלום הכולל), אתם מסכימים לפצות את Airbnb עד לסכום ששולם על ידי Airbnb בתוך 30 יום ממועד הבקשה של Airbnb. אתם מאשרים ל-Airbnb Payments לגבות כל סכום שתהיו חייבים ל-Airbnb על ידי קיזוז הסכום מהתשלום שמגיע לכם, או באופן אחר המותר על פי התנאים בנושא תשלומים.

  כמארחים, אתם מבינים שהזכויות של אורחים על פי מדיניות זו של החזרים לאורחים בחוויות יגברו על מדיניות הביטולים של חוויות. אם תרצו לערער על הבעיה שקשורה לנסיעה, תוכלו לפנות אלינו בכתב או בטלפון ולספק לנו את הפרטים (כולל תמונות או הוכחות אחרות) שמפריכים את הטענות הנוגעות לבעיה שהייתה קשורה לנסיעה, בתנאי שנקטתם מאמצים סבירים בתום לב כדי לנסות לפתור עם האורח את הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה, לפני הערעור על טענת הבעיה שהייתה קשורה לנסיעה.

  סעיפים כלליים

  מדיניות זו של החזרים לאורחים בחוויות אינה מיועדת ליצור הצעה לביטוח, אינה יוצרת ביטוח או חוזה ביטוח, אינה מחליפה ביטוח שהאורח השיג או יכול להשיג, והאורח לא שילם אף פרמיה ביחס למדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות. ההטבות המוקנות במסגרת מדיניות זו של החזרים לאורחים בחוויות אינן ניתנות להקצאה או להעברה על ידי אורח.

  כל החלטה של Airbnb ביחס למדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות תתקבל על פי שיקול הדעת של Airbnb, ותהיה סופית ומחייבת כלפי האורחים והמארחים.

  Airbnb שומר לעצמו את הזכות לשנות או לסיים את המדיניות הזו של החזרים לאורחים בחוויות, בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. אם Airbnb ישנה את מדיניות ההחזרים לאורחים בחוויות, השינוי יתפרסם בפלטפורמת Airbnb (לרבות במרכז העזרה של Airbnb) או שנשלח לכם הודעה על השינוי. Airbnb ימשיך לטפל בכל התביעות של בעיות הקשורות לנסיעה שהוגשו לפני שהשינוי נכנס לתוקף.

  האם קיבלתם את העזרה הדרושה?

  מאמרים קשורים