תקציר הביטוח למארחים ביפן

ביטוח הגנת חוויות

מהו ביטוח הגנת חוויות?

תוכנית הביטוח להגנת חוויות שלנו מעניקה למארחי חוויות כיסוי חבות עבור נזקי גוף או רכוש, שנגרמו לאורחים או לצדדים שלישיים, עקב תאונה שאירעה במהלך אירוח חוויה על ידי המארחים. תוכנית הביטוח להגנת חוויות שלנו אינה מכסה נזק או אובדן הרכוש שנגרם למארחים עצמם במהלך אירוח החוויה.

התוכנית לביטוח הגנת חוויות ביפן כוללת כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסה שהונפקה על ידי .Sompo Japan Insurance Inc, ללא עלויות נוספות למארחים.

כדי ללמוד כיצד להגיש בקשת תשלום במסגרת תוכנית הביטוח להגנת חוויות, ניתן לעיין במידע שלהלן.

הארצות המשתתפות

תוכנית ביטוח להגנת החוויות שלנו מכסה מארחים בכל רחבי העולם, למעט בתחומי שיפוט הכפופים לחוקי הסנקציות של ארה"ב.

ביטוח הגנת החוויות ביפן ניתן תחת פוליסה נפרדת עם חברת הביטוח Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

ייתכן שיחולו מגבלות ותנאים שונים לכיסוי הביטוחי.

מתי הכיסוי הביטוחי מתחיל ונגמר?

הפוליסה הנוכחית הנמצאת בבסיס תוכנית הביטוח להגנת חוויות, מתחילה בתאריך 31 ביולי 2021 ותוקפה יפוג ב-31 ביולי 2022.

מי זכאי לכיסוי ביטוחי?

מארחי חוויות נהנים מכיסוי ביטוחי במסגרת תוכנית הביטוח להגנת חוויות, במקרה שבמהלך אירוח החוויה מתרחש אירוע שנכלל בתנאי הפוליסה, העלול לגרור חבות משפטית מצדם בגין נזקי גוף או רכוש.

חוויה מוגדרת כפעילות המוצעת על ידי מארחי חוויות, ונגישה למשתתפים דרך האתר או האפליקציה של Airbnb.

מארחי חוויות מוגדרים כאדם או ישות שקיבלו אישור לפרסם חוויה באתר או באפליקציה של Airbnb.

לצורך ההגדרה הזו, מארחי חוויה יכללו גם:

(1) צד שלישי שמכין תוכנית נסיעה או מארגן חוויה אחת או יותר לאורחים ב-Airbnb, גם אם הוא לא מעביר באופן ישיר את החוויה, וכן

(2) מארחים-שותפים שמספקים שירותים הקשורים לחוויה, וצדדים שלישיים מסוימים שמתקשרים עם מארחי החוויה כדי לספק מקום הקשור לאירוח חוויה.

הגבלות החבות

התוכנית שלנו לביטוח הגנת חוויות מעניקה כיסוי עד לסכום של 100,000,000 ין יפני עבור כל אירוע.

מה ביטוח הגנת חוויות לא מכסה?

ביטוח הגנת החוויות מחריג בעיקר:

 • חבות כתוצאה ממעשה מכוון של המארחים
 • חבות כתוצאה ממלחמה, שימוש זר בכוח צבאי, מהפכה, התקוממות, תסיסה אזרחית או מרד מזוין
 • חבות כלפי קרובי משפחה במשק הבית של המארחים
 • חבות כתוצאה מלקות או נכות גופנית שנגרמה לעובדים במהלך עבודתם אצל המארחים
 • חבות כתוצאה מניקוז או מפליטה
 • חבות מוגברת כתוצאה מהסכם מיוחד בין המארחים לאחרים בנוגע לנזקים
 • סיכון גרעיני, סיכון אסבסט, סיכון זיהום
 • סיכון תעסוקתי/מקצועי
 • חבות כתוצאה מבעלות, תפעול ותחזוקה של כלי טיס או רכב, או בעלות, תפעול ותחזוקה של כלי שיט או רכב מחוץ למתקן
 • חבות כתוצאה מסחורות או מזון ומשקאות שאינם עוד ברשות המארחים, או נכסים אחרים שאינם עוד ברשות המארחים ונמצאים מחוץ למתקן
 • חבות כתוצאה מנזק שנגרם לחומרים שיסופקו וגו'.

תביעות ‎ביטוח

יש ליידע את Airbnb באופן מיידי אם נודע לכם על נזקי גוף או רכוש שעשויים להיות כפופים לכיסוי במסגרת מדיניות זו.

סקירה כללית זו של ביטוח הגנת החוויות, אינה כוללת את כל תנאי פוליסת הביטוח. כדי לבקש עותק של פוליסת הביטוח, יש לפנות אל Marsh Japan, Inc. ולצרף את פרטי החשבון שלכם ב-Airbnb.