AirCover

ההגנה המקיפה ביותר לנסיעות.
תמיד כלול ותמיד בחינם.
‏רק ב-Airbnb.

AirCover

ההגנה המקיפה ביותר לנסיעות.
תמיד כלול ותמיד בחינם.
‏רק ב-Airbnb.

AirCover מספק ארבעה סוגים של הגנות לכל האורחים ולכל השהיות

אחריות מובטחת על הזמנות

במקרה הלא סביר שמארחים יצטרכו לבטל את ההזמנה שלכם בטווח של 30 יום ממועד הצ'ק-אין, אנחנו נמצא לכם בית דומה או טוב יותר, או שנספק לכם החזר כספי.

צ'ק-אין מובטח

אם לא תוכלו לבצע צ'ק-אין למקום האירוח שלכם והמארחים לא יוכלו לפתור את הבעיה, אנחנו נמצא לכם בית דומה או טוב יותר למשך תקופת השהייה המקורית שלכם, או שנספק לכם החזר כספי.

אחריות לקבל בדיוק את מה שפורסם באתר

אם בכל עת במהלך השהייה שלכם תגלו שהנכס שלכם הוא לא כפי שפורסם - לדוגמה, המקרר מפסיק לעבוד והמארחים שלכם לא יכולים לתקן את הבעיה בקלות, או אם יש בנכס פחות חדרי שינה מכפי שצויין בדף הנכס - יעמדו לרשותכם שלושה ימים כדי לדווח על כך ואנחנו נמצא לכם בית דומה או טוב יותר, או שנספק לכם החזר כספי.

קו ביטחון מסביב לשעון

אם אי פעם תרגישו לא בטוחים, תקבלו גישה מועדפת לנציגי בטיחות מיומנים, בכל שעות היממה.
לפרטים מלאים על האופן שבו AirCover מגן על ההזמנה שלכם ועל כל ההחרגות שחלות.

רק Airbnb נותן לכם הגנה מלאה עם AirCover

Airbnbמתחרים
אחריות מובטחת על הזמנות
צ'ק-אין מובטח
אחריות לקבל בדיוק את מה שפורסם באתר
קו ביטחון מסביב לשעון
ההטבות של AirCover בהשוואה להגנות מקיפות המוצעות בחינם על ידי המתחרים הישירים ביותר שלנו, נכון למרץ 2022.

כל הזמנה מגיעה עם AirCover

תשובות לשאלות נפוצות

לא מוצאים את מה שאתם מחפשים? מוזמנים לבקר במרכז העזרה שלנו

יש AirCover גם למארחים

מעוניינים לארח? עם AirCover למארחים, אתם יכולים להרגיש בטוחים להתחיל לארח.
למידע נוסף על אירוח