AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

הגנה מקצה לקצה. בחינם לכל המארחים. ‏רק ב-Airbnb.

ביטוח צד ג' בסך של 1,000,000 דולר אמריקאי

אתם מוגנים – אפילו במקרים נדירים שבהם אורחים נפגעים.

הגנה מפני נזקים בסך של 1,000,000 דולר אמריקאי

אנחנו מכסים נזקים שנגרמו על ידי אורחים לנכס ולרכוש שלכם, כולל חפצי ערך.

הגנה מפני נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד

אל דאגה: גם נזק שנגרם על ידי אורחים בעלי ארבע רגליים מכוסה.

כיסוי עלות ניקוי יסודי

אנחנו מפצים אתכם עבור עלויות ניקיון לא צפויות.

הגנה מפני‎ אובדן הכנסה

Airbnb מפצה אתכם עבור אובדן הכנסה במקרה שנאלצתם לבטל הזמנות שאישרתם בעקבות נזק.

הגשת תביעה בתוך 14 יום

יש ברשותכם 14 יום כדי לדווח על נזק — גם אם יש לכם הזמנות עוקבות.

פיצויים מהירים יותר

מארחים מקבלים פיצויים מהירים יותר על נזקי אורחים (9 ימים בממוצע).

מסלול מהיר יותר למארחים מצטיינים

מארחים מצטיינים מקבלים גישה לקו תמיכה ייעודי עם ניתוב מועדף.

רק Airbnb נותן לכם הגנה מלאה עם AirCover

Airbnbמתחרים
ביטוח אחריות בסך של 1,000,000 דולר
הגנה מפני נזקים בסך של 1,000,000 דולר
הגנה מפני נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד
כיסוי עלות ניקוי יסודי
הגנה מפני‎ אובדן הכנסה
הגשת תביעה בתוך 14 יום
פיצויים מהירים יותר
מסלול מהיר יותר למארחים מצטיינים
ההטבות של AirCover בהשוואה לאלו המוצעות בחינם על ידי המתחרים המובילים שלנו.
תמיד כלול ותמיד בחינם בכל פעם שאתם מארחים.

תשובות לשאלות נפוצות

לא מוצאים את מה שאתם מחפשים? יש להיכנס אל מרכז העזרה.
מידע נוסף אודות AirCover על ההטבות, התנאים וההגבלות, ניתן למצוא .

הצטרפו לאירוח ב-Airbnb

הצטרפו אלינו. נעזור לכם בכל רגע נתון.