AirCover למארחים
AirCover למארחים
AirCover למארחים
AirCover למארחים
AirCover למארחים
AirCover למארחים

הגנה מקיפה. תמיד כלול, תמיד בחינם. ‏רק ב-Airbnb.

ביטוח צד ג' בסך של 1,000,000 דולר אמריקאי

אתם מוגנים – אפילו במקרים נדירים שבהם אורחים נפגעים.

הגנה מפני נזקים בסך של 1,000,000 דולר אמריקאי

אנחנו מכסים נזקים שנגרמו על ידי אורחים לנכס ולרכוש שלכם, כולל חפצי ערך.

הגנה מפני נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד

אל דאגה: גם נזק שנגרם על ידי אורחים בעלי ארבע רגליים מכוסה.

כיסוי עלות ניקוי יסודי

אנחנו מפצים אתכם עבור עלויות ניקיון לא צפויות.

הגנה מפני‎ אובדן הכנסה

Airbnb מפצה אתכם עבור אובדן הכנסה במקרה שנאלצתם לבטל הזמנות שאישרתם בעקבות נזק.

הגשת תביעה בתוך 14 יום

יש ברשותכם 14 יום כדי לדווח על נזק — גם אם יש לכם הזמנות עוקבות.

פיצויים מהירים

אנחנו מפצים אתכם עבור נזקי האורחים במהירות — בדרך כלל בתוך שבועיים.

מסלול מהיר יותר למארחים מצטיינים

מארחים מצטיינים מקבלים גישה לקו תמיכה ייעודי עם ניתוב מועדף.

רק Airbnb נותן לכם הגנה מלאה עם AirCover

Airbnbמתחרים
ביטוח אחריות בסך של 1,000,000 דולר
הגנה מפני נזקים בסך של 1,000,000 דולר
הגנה מפני נזקים שנגרמו על ידי חיות מחמד
כיסוי עלות ניקוי יסודי
הגנה מפני‎ אובדן הכנסה
הגשת תביעה בתוך 14 יום
פיצויים מהירים יותר
מסלול מהיר יותר למארחים מצטיינים
הטבות מקיפות של AirCover למארחים בהשוואה להצעות חינמיות של מתחרים מובילים החל מ-11/21.
בכל פעם שאתם מארחים ב-Airbnb, אתם מוגנים.

תשובות לשאלות נפוצות

לא מוצאים את מה שאתם מחפשים? יש להיכנס אל מרכז העזרה.
מידע נוסף אודות AirCover למארחים וכל מה שיש לו להציע, כולל התנאים וההגבלות, ניתן למצוא .

הצטרפו לאירוח ב-Airbnb

הצטרפו אלינו. נעזור לכם בכל רגע נתון.