תקציר הביטוח

ביטוח למארחים ביפן

מהו ביטוח למארחים ביפן?

ביטוח למארחים ביפן מכסה מקרים שבהם המארחים* נושאים באחריות או בהוצאות אחרות הקשורות לפציעתם של אחרים או לנזק לרכוש של אחרים, עקב השכרת נכס או חלק ממנו, ומקרים שבהם נגרם למארחים נזק עקב כך שרכושם ניזוק כתוצאה משהות של אורחים*. במקרים שרכוש המארחים ניזוק עקב שהייה של אורחים, הכיסוי הביטוחי יחול במקרים שבהם המארחים והאורחים אינם יכולים לפתור את המחלוקת בינם לבין עצמם, ולאחר שהמארחים יוצרים קשר עם Airbnb.

הביטוח למארחים ביפן היא תוכנית ביטוח המונפקת על ידי חברת הביטוח Sompo Japan Insurance Inc.

כדי ליהנות מתוכנית הביטוח למארחים ביפן, אין צורך בתשלום דמי ביטוח (פרמיה) מצד המארחים.

ניתן למצוא פרטים נוספים בנוגע לכיסוי של ביטוח המארחים ביפן להלן.

תקופת הביטוח

תקופת הביטוח של תוכנית הביטוח הנוכחית היא מתאריך 31 ביולי 2021 ועד 31 ביולי 2022.

היקף ותנאים

היקף ותנאים להגשת בקשה לביטוח למארחים ביפן

הכיסוי הביטוחי למארחים ביפן יפצה עבור הרס שנגרם לרכוש המארחים ובמקרה של חבות מצד המארחים, או הוצאות אחרות שנגרמו למארחים ביחס לפציעה של אחרים והרס שנגרם לרכוש שלהם, במהלך השכרת נכס או חלק ממנו בנכס.

 1. מקום לינה לצורך הכיסוי הביטוחי

הכיסוי הביטוחי למארחים ביפן מכסה את הנכס* שבבעלותם, בשימושם ובניהולם של המארחים לצורך השכרת הנכס או חלק ממנו.

(*) נכס משמעותו מתקנים שאושרו לפי חוק עסקי המלונאות (Hotel Business Act), מורשים לפי חוק האזורים המיוחדים האסטרטגיים הלאומי (National Strategic Special Zones Act), מוכרים לפי חוק עסקי הלינה הפרטית (Private Lodging Business Act), או מתקנים אחרים שבהם מתנהלים עסקי אירוח דומים, ובלבד שכל הדרישות הבאות מתקיימות:

 • המתקנים נמצאים בבעלות המארחים או מושכרים על ידם;
 • המתקנים רשומים באתר האינטרנט של Airbnb; ובנוסף,
 • המתקנים הוזמנו ונעשה בהם שימוש על ידי אדם שהסכים לתנאי השירות של Airbnb והשתמש באתר Airbnb. מתקני הלינה כוללים בתים ניידים, אוטובוסים, קרונות קמפינג, בתי עץ ומתקנים אחרים החונים ומשמשים כמתקני לינה. גם סירות וכלי שיט נכללים אם הם משמשים כמתקני לינה.
 1. מארח/ מארחת/ מארחים

מארחים פירושם אנשים שמפעילים (*) עסק של השכרת נכס או חלק ממנו.

 1. אורח/ אורחת/ אורחים

אורחים פירושם משתמשים (*) בעסק של השכרת נכס או חלק ממנו, כולל אחרים שהוזמנו על ידי המשתמשים ואנשים שמשתמשים במשותף בעסק של השכרת נכס או חלק ממנו.

(*) עסק להשכרת נכס או חלק ממנו פירושו עסקי המלונאות הקבועים בחוק עסקי מלונאות (Hotel Business Act ,חוק מס' 138 משנת 1948), עסק שנקבע בחוק האזורים המיוחדים לאסטרטגיה לאומית (National Strategy Special Area Act, חוק מס' 107 משנת 2013), או עסקי לינה הקבועים בחוק עסק להשכרת דיור (Housing Accommodation Business Act, חוק מס' 65 משנת 2017), או עסק אחר הדומה לעסקי לינה, וכל פעילויות שמתבצעות בתוך או מחוץ לנכס שכזה אגב השירותים לעיל, המתבצעות בהתאם לעסקאות באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית של Airbnb.

כיסוי ביטוחי ‎(תנאים ‎בדבר ‎חבות)

תקרת סכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח היא 100,000,000 ין יפני עבור כל תאונה.

החרגות כיסוי

פריטים עיקריים שאינם מכוסים על ידי ביטוח למארחים ביפן (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין תאונות הגורמות לנזקי רכוש)

פריטים שאינם כלולים בנכס:

 • מטבעות, כסף, מתכות יקרות בצורת מטילים, שטרות או ניירות ערך.
 • קרקע, מים או כל חומר אחר בקרקע או על פני הקרקע. יחד עם זאת, סייג זה לא יחול על שיפורים במקרקעין הכוללים פריטי גינון ואדריכלות נוף, כבישים ומדרכות (אלא יחול על כל קרקע או אדמה שנוספו מתחת לנכס האמור), או על מים בתוך מכל סגור, כל מערכת צנרת או ציוד עיבוד אחר.
 • בעלי חיים, כולל אך אינו מוגבל לחיות משק וחיות מחמד.
 • עצים (בולי עץ/ קרשים/ קורות וגו') ויבולים.
 • כלי טיס, כלי שיט, חלליות ולוויינים, עם זאת, הסייג לא יחול על כלי טיס שאינו מופעל ומשמש כנכס לאירוח.
 • רכבים, עם זאת, הסייג לא יחול על כל רכב שאינו מופעל ומשמש כנכס לאירוח.
 • מכרות תת קרקעיים או פירים או כל רכוש אחר הנמצא בתוך מכרות או פירים כאלה.
 • סוללות, סכרים, תעלות ניקוז.
 • רכוש במעבר.
 • צינורות/קווי הולכה ואספקה במרחק העולה על 305 מטר מהנכס.

מקרים עיקריים בהם כספי הביטוח אינם משולמים:

 • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, תפיסת השלטון, מלחמת אזרחים, מרד מזוין או תקריות או מהומות דומות אחרות.
 • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר כתוצאה מתגובה גרעינית או רדיואקטיביות של חומר דלק גרעיני או מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר המזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת להם, למעט תגובות גרעיניות או רדיואקטיביות של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
 • טרור.
 • שימוש זדוני, בין אם ממשי ובין כאיום, בחומרים ביולוגיים או כימיים רעילים.
 • נזק שנגרם לנכס במהלך תקופה שבה אורחים לא משתמשים בנכס.
 • נזק שנגרם עקב התנהגות בלתי הולמת או רשלנות חמורה של המארחים.
 • וגו'.

מקרים עיקריים שבהם כספי הביטוח אינם משולמים (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין אחריות לנזק)

 • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, תפיסת השלטון, מלחמת אזרחים, מרד מזוין, או תקריות או מהומות דומות אחרות.
 • נזק הנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר כתוצאה מתגובה גרעינית או רדיואקטיביות של חומר דלק גרעיני או מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר המזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת להם, למעט תגובות גרעיניות או רדיואקטיביות של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
 • נזק שנגרם כתוצאה מהתנהגות בלתי הולמת של המארחים.
 • חבות כלפי קרובי משפחה שחיים עם המארחים.
 • חבות הנובעת מלקות או נכות פיזית שנגרמה לעובדים של מארחים במהלך עבודתם אצל המארחים.
 • במקרים שבהם יש הסכם מיוחד בדבר פיצוי בגין נזקים בין המארחים לאדם אחר, האחריות נקבעת בהתאם להסכם האמור .
 • חבות הנגרמת משפכים או מפליטות.
 • חבות הנובעת מעבודה מקצועית המנוהלת על ידי עורכי דין, עורכי דין זרים רשומים, רואי חשבון מוסמכים, יועצי מס, אדריכלים, מעצבים, סוקרי מקרקעין ודיור, בעלי תפקידים שיפוטיים ותפקידים מינהלתיים, וטרינרים או אנשים אחרים הדומים להם.
 • חבות הנובעת מהחזקה, שימוש או ניהול של כל כלי טיס, כלי רכב או כלי שיט או רכב מחוץ לנכס, למעט כל נזק שנגרם עקב שימוש או ניהול של הרכב או כלי הרכב או כלי השיט מחוץ למתקן בעת השימוש בכלי הרכב או כלי השיט או הרכב מחוץ למתקן כנכס.
 • חבות הנובעת מעבודות בנייה של המתקן המושכר, כגון שיפוץ, הרחבה או הריסה, למעט מקרים שבהם המארחים מבצעים את העבודה שלהם עצמם.
 • וגו'.

תביעות ‎ביטוח

הודעה על תאונה

במקרה שהמארחים מבחינים בפציעה או בנזק שנגרם לרכוש האורחים או של צד שלישי, עליהם להודיע באופן מיידי ל-Airbnb, שכן ייתכן ויהיה מקום להפעיל את פוליסת הביטוח. באופן דומה, אם נודע למארחים על נזק שנגרם לנכס שבבעלותם או שבהנהלתם, והם אינם יכולים להגיע להסכמות עם האורחים בתוך 72 שעות ממועד יצירת הקשר הראשוני, עליהם לדווח ל-Airbnb על האירוע, שכן הכיסוי הביטוחי עשוי לחול במקרים אלה.

בקשה לקבלת פוליסת הביטוח

סקירה כללית זו של הביטוח למארחים ביפן, אינה כוללת את כל תנאי פוליסת הביטוח. כדי לבקש עותק של פוליסת הביטוח, יש לפנות אל Marsh Japan, Inc. ולצרף את פרטי החשבון שלכם ב-Airbnb.

חברת הביטוח שמספקת את שירותי החיתום על הפוליסה

.Sompo Japan Insurance Inc