סיכום הביטוח

ביטוח למארחים ביפן

סיכום הביטוח

ביטוח למארחים ביפן

מהו ביטוח למארחים ביפן?

הביטוח למארחים ביפן מכסה מקרים שבהם המארחים* נושאים באחריות או בהוצאות אחרות הקשורות לפציעתם של אחרים או לנזק לרכוש של אחרים, עקב השכרת נכס או חלק ממנו דרך פלטפורמת Airbnb, ומקרים שבהם נגרם למארחים נזק עקב כך שרכוש שבבעלותם ניזוק כתוצאה משהייה של אורחים*. במקרים שבהם רכוש בבעלות המארחים ניזוק עקב שהייה של אורחים, הכיסוי הביטוחי יחול במקרים שבהם המארחים והאורחים אינם יכולים לפתור את המחלוקת בינם לבין עצמם, ולאחר שהמארחים יוצרים קשר עם Airbnb.

הביטוח למארחים ביפן הוא תוכנית ביטוח המונפקת על ידי חברת הביטוח Sompo Japan Insurance Inc.

כדי ליהנות מתוכנית הביטוח למארחים ביפן, אין צורך בתשלום דמי ביטוח (פרמיה) מצד המארחים.

ניתן למצוא בהמשך פרטים נוספים בנוגע לכיסוי של ביטוח המארחים ביפן.

מהו ביטוח למארחים ביפן?

הביטוח למארחים ביפן מכסה מקרים שבהם המארחים* נושאים באחריות או בהוצאות אחרות הקשורות לפציעתם של אחרים או לנזק לרכוש של אחרים, עקב השכרת נכס או חלק ממנו דרך פלטפורמת Airbnb, ומקרים שבהם נגרם למארחים נזק עקב כך שרכוש שבבעלותם ניזוק כתוצאה משהייה של אורחים*. במקרים שבהם רכוש בבעלות המארחים ניזוק עקב שהייה של אורחים, הכיסוי הביטוחי יחול במקרים שבהם המארחים והאורחים אינם יכולים לפתור את המחלוקת בינם לבין עצמם, ולאחר שהמארחים יוצרים קשר עם Airbnb.

הביטוח למארחים ביפן הוא תוכנית ביטוח המונפקת על ידי חברת הביטוח Sompo Japan Insurance Inc.

כדי ליהנות מתוכנית הביטוח למארחים ביפן, אין צורך בתשלום דמי ביטוח (פרמיה) מצד המארחים.

ניתן למצוא בהמשך פרטים נוספים בנוגע לכיסוי של ביטוח המארחים ביפן.

מהו ביטוח למארחים ביפן?

הביטוח למארחים ביפן מכסה מקרים שבהם המארחים* נושאים באחריות או בהוצאות אחרות הקשורות לפציעתם של אחרים או לנזק לרכוש של אחרים, עקב השכרת נכס או חלק ממנו דרך פלטפורמת Airbnb, ומקרים שבהם נגרם למארחים נזק עקב כך שרכוש שבבעלותם ניזוק כתוצאה משהייה של אורחים*. במקרים שבהם רכוש בבעלות המארחים ניזוק עקב שהייה של אורחים, הכיסוי הביטוחי יחול במקרים שבהם המארחים והאורחים אינם יכולים לפתור את המחלוקת בינם לבין עצמם, ולאחר שהמארחים יוצרים קשר עם Airbnb.

הביטוח למארחים ביפן הוא תוכנית ביטוח המונפקת על ידי חברת הביטוח Sompo Japan Insurance Inc.

כדי ליהנות מתוכנית הביטוח למארחים ביפן, אין צורך בתשלום דמי ביטוח (פרמיה) מצד המארחים.

ניתן למצוא בהמשך פרטים נוספים בנוגע לכיסוי של ביטוח המארחים ביפן.

תקופת הביטוח

תקופת ביטוח זו של תוכנית הביטוח הנוכחית היא מתאריך 31 ביולי 2023 עד 31 ביולי 2024.

תקופת הביטוח

תקופת ביטוח זו של תוכנית הביטוח הנוכחית היא מתאריך 31 ביולי 2023 עד 31 ביולי 2024.

תקופת הביטוח

תקופת ביטוח זו של תוכנית הביטוח הנוכחית היא מתאריך 31 ביולי 2023 עד 31 ביולי 2024.

היקף ותנאים


היקף ותנאים להגשת בקשה לביטוח למארחים ביפן

היקף ותנאיםהיקף ותנאים להגשת בקשה לביטוח למארחים ביפן

היקף ותנאיםהיקף ותנאים להגשת בקשה לביטוח למארחים ביפן
פיצוי על נזק לרכוש שבבעלות המארחים
כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות החלים, כיסוי הביטוח למארחים ביפן ישולם בגין הרס שנגרם לנכס להשכרה* ולרכוש האישי שבבעלות המארחים* עקב השהייה של האורחים*. הכיסוי הביטוחי בגין נזק שנגרם לנכס שהמארחים משכירים או מופקדים על ניהולו עשוי להינתן בכפוף לכיסויים הנוספים המתוארים להלן.

פיצוי על חבות המארחים בגין פציעה או נזק לרכוש
הביטוח למארחים ביפן מכסה גם את חבות המארחים בגין פציעה או נזק לרכוש שנגרם לאורחים או לאחרים במהלך השהייה של האורחים בנכס כפי שהוזמן דרך הפלטפורמה של Airbnb, ואשר נגרם עקב השכרת נכס או חלק ממנו.*

פיצוי על הוצאות של מארחים בגין תשלומים שהם חייבים לשלם לאחרים עבור יישוב של מקרים שבהם נגרמו פציעה גופנית או נזק לרכוש
במקרים שבהם המארחים נושאים בהוצאות עקב תשלום שהם נדרשים לשלם עבור יישוב של מקרים שבהם נגרמו פציעות גופניות או נזקים לרכוש של אורחים או אחרים, הביטוח למארחים ביפן עשוי לחול כדי לכסות את ההוצאות של המארחים. כדי שיחול הכיסוי, המקרה חייב להיגרם עקב השכרת הנכס או חלק ממנו ולהתרחש במהלך השהייה של האורחים בנכס, כפי שהוזמנה דרך הפלטפורמה של Airbnb. כל כיסוי המתואר לעיל כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות החלים על פוליסת הביטוח למארחים ביפן.

1. מקומות אירוח שהכיסוי חל עליהם

הביטוח למארחים ביפן מכסה את הנכס להשכרה שבבעלות המארחים, שהם שוכרים או שמופקדים על ניהולו עבור העסק להשכרת הנכס או חלק ממנו.

(*) נכס להשכרה פירושו המתקנים שאושרו לפי חוק עסקי המלונאות (Hotel Business Act), שהוסמכו לפי החוק האסטרטגי הלאומי לאזורים מיוחדים (National Strategic Special Zones Act), או שאושרו לפי חוק עסקי מקומות האירוח (Housing Accommodation Business Act), או מתקנים אחרים שבהם מתנהלים עסקי אירוח דומים, ובלבד שכל הדרישות הבאות מתקיימות:
 • המתקנים נמצאים בבעלות המארחים, מושכרים על ידי המארחים, או שהמארחים מופקדים על ניהולם,
 • המתקנים רשומים באתר האינטרנט של Airbnb, וכן
 • המתקנים הוזמנו ונעשה בהם שימוש על ידי אדם שהסכים לתנאי השירות של Airbnb והשתמש באתר האינטרנט של Airbnb. מתקני האירוח כוללים בתים ניידים, אוטובוסים, קרוואנים, בתים על עצים ומתקנים חונים אחרים המשמשים כמתקני אירוח. גם סירות וכלי שיט נכללים אם הם משמשים כמתקני אירוח.


2. מארח/מארחת/מארחים

(*) 'מארחים' פירושו אנשים הקשורים לעסק של השכרת נכס או חלק ממנו ומספקים נכסים תחת רישיון או היתר אחר, בהתאם לחוק הרלוונטי.

3. אורח/אורחת/אורחים

(*) 'אורחים' פירושו משתמשים בשירותי העסק להשכרת נכס או חלק ממנו, כולל אנשים אחרים שהוזמנו על ידי המשתמשים ואנשים שמשתמשים במשותף בשירותי העסק להשכרת נכס או חלק ממנו.

(*) עסק להשכרת נכס או חלק ממנו פירושו עסקי המלונאות כפי שנקבע בחוק עסקי מלונאות (Hotel Business Act, חוק מס' 138 משנת 1948), עסק כפי שנקבע בחוק האסטרטגי הלאומי לאזורים מיוחדים (National Strategy Special Area Act, חוק מס' 107 משנת 2013), או עסקי אירוח כפי שנקבע בחוק עסקי מקומות האירוח (Housing Accommodation Business Act, חוק מס' 65 משנת 2017), או עסק אחר דומה לאירוח, וכל פעילויות שמתבצעות בתוך או מחוץ לנכס שכזה בהקשר לשירותים לעיל.
פיצוי על נזק לרכוש שבבעלות המארחים
כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות החלים, כיסוי הביטוח למארחים ביפן ישולם בגין הרס שנגרם לנכס להשכרה* ולרכוש האישי שבבעלות המארחים* עקב השהייה של האורחים*. הכיסוי הביטוחי בגין נזק שנגרם לנכס שהמארחים משכירים או מופקדים על ניהולו עשוי להינתן בכפוף לכיסויים הנוספים המתוארים להלן.

פיצוי על חבות המארחים בגין פציעה או נזק לרכוש
הביטוח למארחים ביפן מכסה גם את חבות המארחים בגין פציעה או נזק לרכוש שנגרם לאורחים או לאחרים במהלך השהייה של האורחים בנכס כפי שהוזמן דרך הפלטפורמה של Airbnb, ואשר נגרם עקב השכרת נכס או חלק ממנו.*

פיצוי על הוצאות של מארחים בגין תשלומים שהם חייבים לשלם לאחרים עבור יישוב של מקרים שבהם נגרמו פציעה גופנית או נזק לרכוש
במקרים שבהם המארחים נושאים בהוצאות עקב תשלום שהם נדרשים לשלם עבור יישוב של מקרים שבהם נגרמו פציעות גופניות או נזקים לרכוש של אורחים או אחרים, הביטוח למארחים ביפן עשוי לחול כדי לכסות את ההוצאות של המארחים. כדי שיחול הכיסוי, המקרה חייב להיגרם עקב השכרת הנכס או חלק ממנו ולהתרחש במהלך השהייה של האורחים בנכס, כפי שהוזמנה דרך הפלטפורמה של Airbnb. כל כיסוי המתואר לעיל כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות החלים על פוליסת הביטוח למארחים ביפן.

1. מקומות אירוח שהכיסוי חל עליהם

הביטוח למארחים ביפן מכסה את הנכס להשכרה שבבעלות המארחים, שהם שוכרים או שמופקדים על ניהולו עבור העסק להשכרת הנכס או חלק ממנו.

(*) נכס להשכרה פירושו המתקנים שאושרו לפי חוק עסקי המלונאות (Hotel Business Act), שהוסמכו לפי החוק האסטרטגי הלאומי לאזורים מיוחדים (National Strategic Special Zones Act), או שאושרו לפי חוק עסקי מקומות האירוח (Housing Accommodation Business Act), או מתקנים אחרים שבהם מתנהלים עסקי אירוח דומים, ובלבד שכל הדרישות הבאות מתקיימות:

 • המתקנים נמצאים בבעלות המארחים, מושכרים על ידי המארחים, או שהמארחים מופקדים על ניהולם,
 • המתקנים רשומים באתר האינטרנט של Airbnb, וכן
 • המתקנים הוזמנו ונעשה בהם שימוש על ידי אדם שהסכים לתנאי השירות של Airbnb והשתמש באתר האינטרנט של Airbnb. מתקני האירוח כוללים בתים ניידים, אוטובוסים, קרוואנים, בתים על עצים ומתקנים חונים אחרים המשמשים כמתקני אירוח. גם סירות וכלי שיט נכללים אם הם משמשים כמתקני אירוח.

 • 2. מארח/מארחת/מארחים

  (*) 'מארחים' פירושו אנשים הקשורים לעסק של השכרת נכס או חלק ממנו ומספקים נכסים תחת רישיון או היתר אחר, בהתאם לחוק הרלוונטי.

  3. אורח/אורחת/אורחים

  (*) 'אורחים' פירושו משתמשים בשירותי העסק להשכרת נכס או חלק ממנו, כולל אנשים אחרים שהוזמנו על ידי המשתמשים ואנשים שמשתמשים במשותף בשירותי העסק להשכרת נכס או חלק ממנו.

  (*) עסק להשכרת נכס או חלק ממנו פירושו עסקי המלונאות כפי שנקבע בחוק עסקי מלונאות (Hotel Business Act, חוק מס' 138 משנת 1948), עסק כפי שנקבע בחוק האסטרטגי הלאומי לאזורים מיוחדים (National Strategy Special Area Act, חוק מס' 107 משנת 2013), או עסקי אירוח כפי שנקבע בחוק עסקי מקומות האירוח (Housing Accommodation Business Act, חוק מס' 65 משנת 2017), או עסק אחר דומה לאירוח, וכל פעילויות שמתבצעות בתוך או מחוץ לנכס שכזה בהקשר לשירותים לעיל.

  כיסוי ביטוחי

  תקרת סכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח היא 100,000,000 ין יפני עבור כל מקרה, עם מקרים חריגים מסוימים.

  כיסוי ביטוחי

  תקרת סכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח היא 100,000,000 ין יפני עבור כל מקרה, עם מקרים חריגים מסוימים.

  כיסוי ביטוחי

  תקרת סכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח היא 100,000,000 ין יפני עבור כל מקרה, עם מקרים חריגים מסוימים.

  החרגות כיסוי  פריטים עיקריים שאינם מכוסים על ידי הביטוח למארחים ביפן (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין נזק לרכוש בבעלות המארחים)

  החרגות כיסוי  פריטים עיקריים שאינם מכוסים על ידי הביטוח למארחים ביפן (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין נזק לרכוש בבעלות המארחים)

  החרגות כיסוי  פריטים עיקריים שאינם מכוסים על ידי הביטוח למארחים ביפן (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין נזק לרכוש בבעלות המארחים)
  פריטים שאינם נכללים בנכס:

  • מטבעות, כסף, מתכת יקרה בצורת מטילים, שטרות או ניירות ערך.
  • קרקעות, מים או כל חומר אחר בקרקע או על פני הקרקע; עם זאת, זה לא יחול על שיפורים בקרקע בצורת גינון נוף, כבישים ומדרכות (אך יחול על כל קרקע או קרקע נוספת מתחת לנכס זה) או על מים הכלולים בתוך כל מכל סגור, כל מערכת צנרת או כל ציוד אחר לעיבוד.
  • בעלי חיים, כולל אך אינו מוגבל לחיות משק וחיות מחמד.
  • עצים עומדים ויבולים.
  • כלי שיט, כלי טיס, חלליות ולוויינים. עם זאת, זה לא יחול על כל כלי שיט שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
  • רכבים. עם זאת, זה לא יחול על כל רכב שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
  • מכרות תת קרקעיים או פירי מכרות או רכוש הנמצא בתוך מכרות או פירים כאלה.
  • סכרים.
  • רכוש במעבר.
  • קווי הולכה וחלוקה במרחק העולה על 305 מטר מהנכס.

  • מקרים עיקריים שבהם כספי הביטוח אינם משולמים:

  • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, השתלטות על הממשלה, מלחמת אזרחים, מרד חמוש או אירועים או מהומות דומים.
  • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר עקב תגובה גרעינית או התפרקות גרעין האטום של חומר דלק גרעיני או חומר מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר מזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת לו, למעט תגובות גרעיניות או התפרקות גרעינית של גרעיני אטום של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
  • פעילות טרור.
  • שימוש זדוני בפועל או איום בחומרים ביולוגיים או כימיים רעילים.
  • נזק שנגרם לפני או אחרי השהייה של האורחים בנכס, כפי שהוזמנה בפלטפורמה של Airbnb.
  • נזק שנגרם על ידי התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה של מארחים.
  • וכו'.
  פריטים שאינם נכללים בנכס:

 • מטבעות, כסף, מתכת יקרה בצורת מטילים, שטרות או ניירות ערך.
 • קרקעות, מים או כל חומר אחר בקרקע או על פני הקרקע; עם זאת, זה לא יחול על שיפורים בקרקע בצורת גינון נוף, כבישים ומדרכות (אך יחול על כל קרקע או קרקע נוספת מתחת לנכס זה) או על מים הכלולים בתוך כל מכל סגור, כל מערכת צנרת או כל ציוד אחר לעיבוד.
 • בעלי חיים, כולל אך אינו מוגבל לחיות משק וחיות מחמד.
 • עצים עומדים ויבולים.
 • כלי שיט, כלי טיס, חלליות ולוויינים. עם זאת, זה לא יחול על כל כלי שיט שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
 • רכבים. עם זאת, זה לא יחול על כל רכב שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
 • מכרות תת קרקעיים או פירי מכרות או רכוש הנמצא בתוך מכרות או פירים כאלה.
 • סכרים.
 • רכוש במעבר.
 • קווי הולכה וחלוקה במרחק העולה על 305 מטר מהנכס.

 • מקרים עיקריים שבהם כספי הביטוח אינם משולמים:

 • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, השתלטות על הממשלה, מלחמת אזרחים, מרד חמוש או אירועים או מהומות דומים.
 • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר עקב תגובה גרעינית או התפרקות גרעין האטום של חומר דלק גרעיני או חומר מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר מזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת לו, למעט תגובות גרעיניות או התפרקות גרעינית של גרעיני אטום של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
 • פעילות טרור.
 • שימוש זדוני בפועל או איום בחומרים ביולוגיים או כימיים רעילים.
 • נזק שנגרם לפני או אחרי השהייה של האורחים בנכס, כפי שהוזמנה בפלטפורמה של Airbnb.
 • נזק שנגרם על ידי התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה של מארחים.
 • וכו'.
 • פריטים שאינם נכללים בנכס:

 • מטבעות, כסף, מתכת יקרה בצורת מטילים, שטרות או ניירות ערך.
 • קרקעות, מים או כל חומר אחר בקרקע או על פני הקרקע. עם זאת, זה לא יחול על שיפורים בקרקע בצורת גינון נוף, כבישים ומדרכות (אך יחול על כל קרקע או קרקע נוספת מתחת לנכס זה) או על מים הכלולים בתוך כל מכל סגור, כל מערכת צנרת או כל ציוד אחר לעיבוד.
 • בעלי חיים, כולל אך אינו מוגבל לחיות משק וחיות מחמד.
 • עצים עומדים ויבולים.
 • כלי שיט, כלי טיס, חלליות ולוויינים. עם זאת, זה לא יחול על כל כלי שיט שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
 • רכבים. עם זאת, זה לא יחול על כל רכב שאינו מופעל ומשמש בתור הנכס.
 • מכרות תת קרקעיים או פירי מכרות או רכוש הנמצא בתוך מכרות או פירים כאלה.
 • סכרים.
 • רכוש במעבר.
 • קווי הולכה וחלוקה במרחק העולה על 305 מטר מהנכס.

 • מקרים עיקריים שבהם כספי הביטוח אינם משולמים:

 • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, השתלטות על הממשלה, מלחמת אזרחים, מרד חמוש או אירועים או מהומות דומים.
 • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר עקב תגובה גרעינית או התפרקות גרעין האטום של חומר דלק גרעיני או חומר מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר מזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת לו, למעט תגובות גרעיניות או התפרקות גרעינית של גרעיני אטום של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
 • פעילות טרור.
 • שימוש זדוני בפועל או איום בחומרים ביולוגיים או כימיים רעילים.
 • נזק שנגרם לפני או אחרי השהייה של האורחים בנכס, כפי שהוזמנה בפלטפורמה של Airbnb.
 • נזק שנגרם על ידי התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה של מארחים.
 • וכו'.
 • מקרים עיקריים שבהם כספי הביטוח אינם משולמים (סעיפים הנוגעים לפיצוי בגין חבות והוצאות של מארחים)


  • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, השתלטות על הממשלה, מלחמת אזרחים, מרד חמוש או אירועים או מהומות דומים.
  • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר עקב תגובה גרעינית או התפרקות גרעין האטום של חומר דלק גרעיני או חומר מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר מזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת לו, למעט תגובות גרעיניות או התפרקות גרעינית של גרעיני אטום של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
  • נזק שנגרם על ידי התנהגות בלתי הולמת מכוונת של מארחים.
  • הוצאות או חבות לקרובי משפחה שחיים עם מארחים, למעט מקרים שבהם המארחים נושאים באחריות או בהוצאות בגין תשלומים נחוצים לקרובי משפחה כאלה בגין נזק לנכס שהמארחים שכרו או הופקד בידם לנהל.
  • הוצאות או חבות הנובעות מנכות פיזית שנגרמה לעובדים של מארחים תוך עיסוק בעבודה אצל המארחים.
  • במקרים בהם יש הסכם מיוחד הנוגע לפיצוי בגין נזקים בין המארחים לבין אדם אחר, האחריות נקבעת על פי הסכם זה.
  • הוצאות בגין תאונות או חבות הנגרמות על ידי שפכים או פליטות.
  • הוצאות בגין תאונות או חבות הנובעות מעבודה מקצועית של עורכי דין, עורכי דין זרים רשומים, רואי חשבון, יועצי מס, אדריכלים, מעצבים, חוקרי מקרקעין ודיור, סופרים שיפוטיים, סופרים מנהליים, וטרינרים או אנשים דומים אחרים.
  • הוצאות בגין תאונות או חבות המיוחסות או הנובעות מהחזקה, שימוש או ניהול של כלי טיס, מכוניות או כלי רכב מחוץ לנכס, למעט כל נזק הנובע משימוש או ניהול של מכוניות או כלי רכב מחוץ למרחב בעת שימוש במכוניות או בכלי שיט או ברכבים מחוץ למרחב בתור נכס.
  • הוצאות בגין תאונות או חבות המיוחסות או הנובעות מעבודות הבנייה של הנכס המושכר או שהמארחים אחראיים לנהל, כגון שיפוץ, הרחבה או הריסה, למעט מקרים שבהם המארחים עסקו בעבודה מתוך היוזמה שלהם.
  • הוצאות בגין תאונות או חבות הנובעות מהרס נכס המושכר או שהופקד לניהול על ידי המארחים, שנגרם על ידי רעידות אדמה, התפרצויות, שיטפונות, צונאמי או תופעות טבע דומות, למעט במקרים שבהם הנזק נגרם על ידי שריפה.
  • וכו'.

 • מלחמה, שימוש בכוח על ידי מדינה זרה, מהפכה, השתלטות על הממשלה, מלחמת אזרחים, מרד חמוש או אירועים או מהומות דומים.
 • נזק שנגרם על ידי קרינה, פיצוץ או נזק אחר עקב תגובה גרעינית או התפרקות גרעין האטום של חומר דלק גרעיני או חומר מקור גרעיני, יסוד רדיואקטיבי, רדיואיזוטופ או חומר מזוהם בחומר זה, או תאונה המיוחסת לו, למעט תגובות גרעיניות או התפרקות גרעינית של גרעיני אטום של רדיואיזוטופים לשימוש רפואי, מדעי או תעשייתי.
 • נזק שנגרם על ידי התנהגות בלתי הולמת מכוונת של מארחים.
 • הוצאות או חבות לקרובי משפחה שחיים עם מארחים, למעט מקרים שבהם המארחים נושאים באחריות או בהוצאות בגין תשלומים נחוצים לקרובי משפחה כאלה בגין נזק לנכס שהמארחים שכרו או הופקד בידם לנהל.
 • הוצאות או חבות הנובעות מנכות פיזית שנגרמה לעובדים של מארחים תוך עיסוק בעבודה אצל המארחים.
 • במקרים בהם יש הסכם מיוחד הנוגע לפיצוי בגין נזקים בין המארחים לבין אדם אחר, האחריות נקבעת על פי הסכם זה.
 • הוצאות בגין תאונות או חבות הנגרמות על ידי שפכים או פליטות.
 • הוצאות בגין תאונות או חבות הנובעות מעבודה מקצועית של עורכי דין, עורכי דין זרים רשומים, רואי חשבון, יועצי מס, אדריכלים, מעצבים, חוקרי מקרקעין ודיור, סופרים שיפוטיים, סופרים מנהליים, וטרינרים או אנשים דומים אחרים.
 • הוצאות בגין תאונות או חבות המיוחסות או הנובעות מהחזקה, שימוש או ניהול של כלי טיס, מכוניות או כלי רכב מחוץ לנכס, למעט כל נזק הנובע משימוש או ניהול של מכוניות או כלי רכב מחוץ למרחב בעת שימוש במכוניות או בכלי שיט או ברכבים מחוץ למרחב בתור נכס.
 • הוצאות בגין תאונות או חבות המיוחסות או הנובעות מעבודות הבנייה של הנכס המושכר או שהמארחים אחראיים לנהל, כגון שיפוץ, הרחבה או הריסה, למעט מקרים שבהם המארחים עסקו בעבודה מתוך היוזמה שלהם.
 • הוצאות בגין תאונות או חבות הנובעות מהרס נכס המושכר או שהופקד לניהול על ידי המארחים, שנגרם על ידי רעידות אדמה, התפרצויות, שיטפונות, צונאמי או תופעות טבע דומות, למעט במקרים שבהם הנזק נגרם על ידי שריפה.
 • וכו'.
 • תביעות ‎ביטוח

  תביעות ‎ביטוח

  הודעה על תאונה


  במקרה שהמארחים מבחינים בפציעה או בנזק שנגרם לרכוש האורחים או של צד שלישי, עליהם להודיע באופן מיידי ל-Airbnb, שכן ייתכן שיהיה מקום להפעיל את פוליסת הביטוח. באופן דומה, אם נודע למארחים על נזק שנגרם לנכס שבבעלותם, והם אינם יכולים להגיע להסכמות עם האורחים בתוך 72 שעות ממועד יצירת הקשר הראשוני עימם, עליהם לדווח ל-Airbnb על האירוע, שכן הכיסוי הביטוחי עשוי לחול במקרים אלה.

  בקשה לקבלת פוליסת הביטוח


  סקירה כללית זו של הביטוח למארחים ביפן אינה כוללת את כל התנאים, ההגבלות וההחרגות של פוליסת הביטוח. כדי לבקש עותק של פוליסת הביטוח, יש לפנות אל Aon Japan Ltd. ולצרף את פרטי החשבון שלכם ב-Airbnb.

  חברת הביטוח שמספקת את שירותי החיתום על הפוליסה


  .Sompo Japan Insurance Inc