אפשר לנווט קדימה כדי לעבור לתוצאות המוצעות

  AirCover למארחים חדש ומשופר

  הגנה מקיפה. תמיד כלול, תמיד בחינם. ‏רק ב-Airbnb.
  מאת Airbnb, פורסם בתאריך 11 במאי 2022
  4 דקות לקריאה
  עודכן ב-21 ביולי 2023

  אימות זהות של אורחים

  טכנולוגיית סינון הזמנות

  הגנה נוספת מפני נזקים

  תהליך החזר כספי פשוט יותר

  Airbnb
  11 במאי 2022
  האם המידע במאמר היה מועיל?

  נושאים נוספים