AirCover למארחים

הגנה מקיפה.
תמיד כלול, תמיד בחינם.
‏רק ב-Airbnb.

אימות זהות של אורחים

מערכת האימות המקיפה שלנו בודקת פרטים כמו שם, כתובת, תעודה מזהה ממשלתית ועוד, כדי לאמת את זהות האורחים שמבצעים הזמנות דרך Airbnb.

סינון הזמנות

הטכנולוגיה הקניינית שלנו מנתחת מאות גורמים בכל הזמנה וחוסמת הזמנות מסוימות בעלות סיכון גבוה לקיום מסיבות מפריעות ולגרימת נזק לרכוש.

הגנה מפני נזקים בסך 3 מיליון דולר

אם האורחים לא משלמים על הנזק שנגרם לבית ולרכוש שלכם, ההגנה למארחים מפני נזקים נועדה לעזור לכם לקבל החזר כספי על עלויות של עד 3 מיליון דולר, כולל ההגנות הייעודיות האלה:

יצירות אומנות וחפצים יקרי ערך

קבלת החזר כספי עבור יצירות אומנות או חפצי ערך שניזוקו.

כלי רכב וסירות

קבלת החזר כספי על נזק למכוניות, סירות וכלי שיט אחרים שחונים או מאוחסנים בבית שלכם.

נזק שנגרם על ידי חיות מחמד

קבלת החזר כספי על נזק שנגרם על ידי חיית מחמד של אורחים.

אובדן הכנסה

אם אתם נאלצים לבטל הזמנות ב-Airbnb בגלל נזק שנגרם על ידי האורחים, תקבלו פיצוי על אובדן ההכנסה.

ניקיון יסודי

קבלת החזר כספי על עלויות של שירותי ניקיון נוספים שעשויים להידרש לאחר שהייה של אורחים – לדוגמה, עבור ניקוי שטיחים מקצועי.

ביטוח חבות בסך מיליון דולר

הגנה עבור המקרים הנדירים שבהם אורחים נפצעים או שרכושם ניזוק או נגנב.

קו ביטחון מסביב לשעון

אם אי פעם תרגישו לא בטוחים, האפליקציה שלנו מספקת גישה בהקשה אחת לנציגי בטיחות מיומנים, ביום או בלילה.

אתם מוזמנים לעיין בפרטים במלאים על איך AirCover למארחים מגן עליכם ואילו החרגות חלות.

רק Airbnb נותן לכם הגנה מלאה עם AirCover

Airbnb
מתחרים
אימות זהות של אורחים
סינון הזמנות
הגנה מפני נזקים בסך 3 מיליון דולר
יצירות אומנות וחפצים יקרי ערך
כלי רכב וסירות
נזק שנגרם על ידי חיות מחמד
אובדן הכנסה
ניקיון יסודי
ביטוח חבות בסך מיליון דולר
קו ביטחון מסביב לשעון
ההשוואה מבוססת על מידע ציבורי והצעות חינמיות של מתחרים מובילים, נכון לתאריך 10/22.

תשובות לשאלות נפוצות

לא מוצאים את מה שאתם מחפשים? יש להיכנס אל מרכז העזרה.

הדרך הקלה ביותר להציע את הבית שלכם ב-Airbnb

Airbnb Setup מקל על פרסום הנכס שלכם ב-Airbnb, עם עזרה אישית ממארחים מצטיינים – החל מהשאלה הראשונה שלכם ועד לאורחים הראשונים שלכם.