לפתוח את הדלת שלכם
לאירוח

לגלות כמה תוכלו להרוויח כמארחים

האירוח בסטודיו שינה את חיי ומילא אותם בחוויות ובאנשים בלתי נשכחים.
מארחת במילאנו
הפכתי ליזם בזכות האירוח בבית שלי, ובכך סללתי את הדרך לעצמאות כלכלית.
מארח באטלנטה
בזכות החוויה שאני מארחת בסדנה להכנת פסטה, אנחנו מצליחים לשמר את התרבות שלנו.
מארחת בפלומבארה סבינה
בזכות Airbnb אני עושה את מה שאני הכי אוהבת – לארח בבית.
מארחת בצ'יאנג מאי
בזכות האירוח באוהל הבדואי הכרתי אנשים מרחבי העולם.
מארח בוואדי רם
אני אוהב לארח בבית האקולוגי שלי, כי כך האורחות והאורחים יכולים להתחבר גם לטבע וגם לאנשים שהם אוהבים.
מארח בפאראטי
לסייע בשיכון 100,000 פליטים שנמלטו מאוקראינה
יש לכם שאלות לגבי אירוח?
לשאול מארחים מצטיינים.

AirCover למארחים

הגנה מקיפה.
תמיד כלול, תמיד בחינם.
רק ב-Airbnb.

הגנה מקיפה.
תמיד כלול, תמיד בחינם.
רק ב-Airbnb.

למידע נוסף

לנסות לארח
ב-Airbnb

הצטרפו אלינו. אתם לא לבד! נעזור לכם לכל אורך הדרך.